ประวัติกวีสมัยกรุงธนบุรี
 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระราชประวัติ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่า สิน ประสูติเมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
ปีขาล พ.ศ. 2277 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรของขุนพัฒน์ นายอากรบ่อนเบี้ย
ซึ่งเป็นชาวจีน มารดาชื่อ นกเอี้ยง บิดาได้ยกให้เป็นบุตรของเจ้าพระยาจักรี สมุหนายก อายุ 9 พรรษา
ได้เรียนหนังสือกับพระอาจารย์ทองดีที่วัดโกษาวาสน์ เมื่อมีพระชนมายุได้ 13 พรรษา เจ้าพระยาจักรีได้นำตัวไปถวายเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงรับราชการจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ จึงทรงได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงยกกระบัตรไปช่วยราชการอยู่กับพระยาตากที่เมืองตาก ครั้นพระยาตากถึงแก่อนิจกรรมจึงทรงได้เป็นพระยาตากแทน ภายหลังได้ทรงเป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมือง
กำแพงเพชร แต่ยังไม่ทันได้ไปครองเมืองกำแพงเพชร พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา จึงทรงยกกองทัพมาช่วยรักษาพระนคร เมื่อทรงเห็นว่าจะรักษากรุงไว้มิได้จึงรวบรวมกำลังได้ 500 คน ตีฝ่าพม่าไปทาง
ตะวันออก ไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองจันทบุรี เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 แล้ว จึงทรงยกกองทัพเรือมากู้อิสระภาพกลับคืนมาได้ในปีเดียวกัน และทรงย้ายราชธานีมาตั้งที่กรุงธนบุรี ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 ทรงได้รับสมัญญาว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในรัชสมัยของพระองค์ต้องทรงปราบชุมนุมต่างๆ และต้องทรงทำศึกสงครามกับพม่าและเขมรเกือบตลอดรัชกาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวรรคต พ.ศ. 2325 ครองราชอยู่ 15 ปี

งานพระราชนิพนธ์
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 4 ตอน คือ
1. ตอนพระมงกุฎประลองศร
2. ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน
3. ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ
4. ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด

 
หลวงสรวิชิต (หน)
ประวัติ
หลวงสรวิชิต ( หน ) เป็นกวีเอกในสมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีนามเดิมว่า หน เป็นบุตรของเจ้าพระยาบดินทร์สุรินทร์ฦาชัย ( บุญมี ) กับท่านผู้หญิงเจริญได้เข้ารับราชการในสมัยกรุงธนบุรี มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสรวิชิต นายด่านเมืองอุทัยธานี และรับราชการมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยความซื่อสัตย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้เป็นเจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) เสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่า มีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชากิจการหัวเมืองชายทะเล เจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2348 ในสมัยรัชกาลที่ 1

ผลงานทางด้านวรรณคดี
หลวงสรวิชิต ( หน ) ได้แต่งวรรณคดีในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ 2 เรื่องคือ
1. ลิลิตเพชรมงกุฎ
2. อิเหนาคำฉันท์

 
นายสวนมหาดเล็ก
ประวัติ
นายสวนมหาดเล็กเป็นกวีคนหนึ่งในสมัยกรุงธนบุรี ประวัติของท่านไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบแต่เพียงว่ารับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผลงานทางวรรณคดี  ีที่ปรากฏ คือ โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
 
พระยาราชสุภาวดีและพระภิกษุอินท์
ประวัติ
ไม่มีหลักฐานทางด้านประวัติของพระยาราชสุภาวดี ทราบแต่เพียงว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกกองทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราชได้แล้ว ได้โปรดเกล้าฯให้พระเจ้าหลานเธอเจ้านราสุริยวงศ์ไปครองเมืองนครศรีธรรมราช พระยาราชสุภาวดีได้ไปช่วยราชการอยู่เมืองนครศรีธรรมราชด้วย ส่วนพระภิกษุอินท์เป็นชาวนครศรีธรรมราช ประวัติของท่านไม่มีหลักฐานปรากฏเช่นกัน

ผลงานทางด้านวรรณคดี
พระยาราชสุภาวดีและพระภิกษุอินท์ได้ช่วยกันแต่งกฤษณาสอนน้องคำฉันท์เพียงเรื่องเดียว
 
พระยามหานุภาพ ( อ้น )
ประวัติ
พระยามหานุภาพ ( อัน ) มีชีวิตอยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมัยรัชกาลที่ 1 ประวัติของท่านไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบแต่เพียงว่าได้ร่วมเดินทางไปกับคณะทูตเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าเคียนหลง ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อ พ.ศ. 2324 แต่จะไปในตำแหน่งใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทางด้านการกวีท่านเป็นผู้มีฝีปากทางกลอนด้วยผู้หนึ่งในสมัยนั้น

ผลงานทางด้านวรรณคดี
พระยามหานุภาพแต่งวรรณคดีไว้ 2 เรื่อง คือ
1. นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนหรือนิราศกวางตุ้ง
2. เพลงยาวของพระยามหานุภาพ