ห้องสมุดโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
ระเบียบ

ชวนเพื่อนอ่านหนังสือ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล

1. ห้องสมุดเปิดบริการเวลา 08.00 – 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

2. ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิกและใช้บริการห้องสมุด ได้แก่
         2.1 นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
         2.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
         2.3 ประชาชนทั่วไปในรัศมี 2 กิโลเมตรจากที่ตั้งโรงเรียน

3. หลักเกณฑ์ในการยืมหนังสือ
         3.1 ผู้ยืมต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุดเพื่อใช้ยืมหนังสือ
         3.2 หนังสือที่ยืมได้คือ หนังสือทั่วไป คู่มือเตรียมสอบ
         3.3 หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆที่ยืมไม่ได้ คือ หนังสืออ้างอิง วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค และวารสารเย็บเล่ม
         3.4 ผู้ยืมต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดมาทุกครั้งที่ยืมหนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นๆและห้ามนำบัตรสมาชิกของผู้อื่น
                มายืมโดยเด็ดขาด

4. การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
         4.1 ทำบัตรสมาชิกห้องสมุดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่บรรณารักษ์กำหนด
         4.2 การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ต้องชำระค่าบัตรตามประกาศของห้องสมุด ซึ่งจะใช้ได้ตลอด 3 ปีการศึกษา
         4.3 การขอทำบัตรใหม่ ห้องสมุดจะออกบัตรใหม่ให้   ในกรณีบัตรหาย ต้องเสียค่าบริการบัตรละ 20 บาท

5. ระเบียบการยืมและส่งหนังสือหรือวัสดุสารนิเทศอื่นๆ
         5.1 นักเรียนมีสิทธิ์ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม ภายในระยะเวลา 7 วัน
         5.2 ครูมีสิทธิ์ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม ภายในระยะเวลา 7 วัน
         5.3 ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม ภายในระยะเวลา 7 วัน
         5.4 หนังสือจองยืมได้ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น. ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ในระยะเวลา 1 คืน ส่งคืนภายในเวลา 08.30 น.                ของวันรุ่งขึ้น
         5.5 วัสดุสารนิเทศอื่นๆ คือแถบบันทึกเสียง ม้วนวีดีทัศน์ ยืมได้ครั้งละ 2 ม้วน ภายในระยะเวลา 5 วัน

6. บทลงโทษผู้ละเมิดฝ่าฝืน
         6.1 ไม่ส่งหนังสือตามกำหนด ต้องจ่ายค่าปรับดังนี้
                  1. หนังสือธรรมดา ปรับวันละ 1 บาท ต่อหนังสือ 1 เล่ม
                  2. หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ปรับวันละ 5 บาท ต่อหนังสือ 1 เล่ม
                  3. หนังสือจอง ปรับชั่วโมงละ 5 บาท ต่อหนังสือ 1 เล่ม
                  4. วัสดุสารนิเทศอื่นๆคือ แถบบันทึกเสียง ม้วนวีดีทัศน์ ปรับวันละ 5 บาทต่อ 1 ม้วน
         6.2 หนังสือสูญหายต้องชดใช้เท่ากับราคาเต็มของหนังสือเล่มนั้น แต่ถ้าหนังสือได้เข้าปกแข็งใหม่เรียบร้อยแล้ว                ต้องชดใช้ค่าปรับ 2 เท่าของราคาเดิม
         6.3 หนังสือชำรุดต้องชดใช้ตามควรแก่กรณี
         6.4 วัสดุอื่นชำรุดหรือเสียหายต้องชดใช้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ไม่เกินราคาเต็มของวัสดุ
         6.5 ผู้ละเมิดฝ่าฝืนระเบียบห้องสมุด อาจถูกตักเตือน ภาคทัณฑ์ หรืองดให้บริการแล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสม


มารยาทในการใช้ห้องสมุด

1. ไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด
2. ไม่นำหนังสือ สมุด หรือเอกสารใดๆ เข้ามาในห้องสมุด
3. ห้ามฉีก ตัด ขีด เขียน หรือนำวัสดุใดๆออกจากห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืม
4. หนังสือ หนังสือพิมพ์และวารสาร เมื่ออ่านแล้วเก็บไว้ที่เดิมด้วย
5. ไม่หยิบหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ มาอ่านครั้งละมากๆ
6. การหยิบหนังสือจากชั้น ควรหยิบเฉพาะเล่มที่ต้องการ
7. ไม่นำอาหารหรือขนมเข้ามารับประทานในห้องสมุด
8. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด
9. อย่ายืมหนังสือเกินกำหนด ส่งก่อนกำหนดถ้าอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10. เมื่อลุกขึ้นและออกจากห้องสมุด ให้เลื่อนเก้าอี้ชิดโต๊ะทุกครั้ง

 


 
ตั้งแต่กรกฎาคม 2549 มีผู้เยี่ยมชม   ครั้ง